Διαθέσιμα Τεστ

PEQ4.0 Τεστ Προσωπικότητας Πέντε Παραγόντων

Χρόνος συμπλήρωσης: 30 λεπτά

Το PEQ 4.0 χρησιμοποιείται στην επιλογή και αξιολόγηση ανθρωπίνων πόρων, όπως επίσης και στην Συμβουλευτική.

Το PEQ στηρίζεται στο μοντέλο των πέντε παραγόντων, που αποτελεί το περισσότερο διαδομένο επιστημονικά αποδεκτό σύστημα κατηγοριοποίησης και περιγραφής της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων, είναι ένα πλαίσιο κοινής αναφοράς για την αξιολόγηση της προσωπικότητας σε πέντε παράγοντες. Το κύριο συγκριτικό του πλεονέκτημα συνίσταται στο ότι αποτελεί άξονα σύγκλισης μεταξύ των διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών θεωριών προσωπικότητας και των αντιλήψεων που βασίζονται στις πεποιθήσεις του μέσου ανθρώπου.

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του μοντέλου των Πέντε Παραγόντων έχουν επιβεβαιωθεί από αξιοσημείωτο αριθμό ερευνών, ενώ το ερωτηματολόγιο PEQ διακρίνεται για την πρακτική του εγκυρότητα.

Εξωστρέφεια (Κυριαρχικότητα/ενεργητικότητα vs.Υποχωρητικότητα/παθητικότητα)

 • Ενεργητικότητα
 • Επιρροή
 • Διεκδικητικότητα

Φιλικότητα (Φιλικότητα/συμπάθεια vs.  Αποστασιοποίηση/ψυχρότητα)

 • Ενδιαφέρον για τους άλλους
 • Φιλικότητα
 • Συνεργασία

Ευσυνειδησία (Συμμόρφωση/οργάνωση vs. Ευελιξία/απροσεξία)

 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Επιμονή
 • Οργάνωση

Συναισθηματική σταθερότητα (Συναισθηματισμός/παρορμητισμός vs. Έλεγχος συναισθημάτων/Έλεγχος παρορμήσεων )

 • Παρορμητισμός
 • Αντοχή
 • Συναισθηματικός έλεγχος

Πνευματική ευρύτητα (Καινοτομία vs. Συντηρητισμός)

 • Δεκτικότητα στο διαφορετικό
 • Προθυμία για μάθηση
 • Αποδοχή της αλλαγής

Για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζομένου το τεστ περιέχει μια ξεχωριστή Κλίμακα Ειλικρίνειας, η οποία παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την ακρίβεια της αυτοπαρουσίασης του εξεταζομένου και ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ.

Τρόπος απάντησης

 • Προσποίηση του καλού
 • Κοινωνική αποδοχή

PEQ5.0 Τεστ Προσωπικότητας Πέντε Παραγόντων

Χρόνος συμπλήρωσης: 30 λεπτά

Το PEQ 5.0 χρησιμοποιείται στην επιλογή και αξιολόγηση ανθρωπίνων πόρων, όπως επίσης και στην Συμβουλευτική.

Το PEQ στηρίζεται στο μοντέλο των πέντε παραγόντων, που αποτελεί το περισσότερο διαδομένο επιστημονικά αποδεκτό σύστημα κατηγοριοποίησης και περιγραφής της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων, είναι ένα πλαίσιο κοινής αναφοράς για την αξιολόγηση της προσωπικότητας σε πέντε παράγοντες. Το κύριο συγκριτικό του πλεονέκτημα συνίσταται στο ότι αποτελεί άξονα σύγκλισης μεταξύ των διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών θεωριών προσωπικότητας και των αντιλήψεων που βασίζονται στις πεποιθήσεις του μέσου ανθρώπου.

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του μοντέλου των Πέντε Παραγόντων έχουν επιβεβαιωθεί από αξιοσημείωτο αριθμό ερευνών, ενώ το ερωτηματολόγιο PEQ διακρίνεται για την πρακτική του εγκυρότητα.

Εξωστρέφεια (Κυριαρχικότητα/ενεργητικότητα vs.Υποχωρητικότητα/παθητικότητα)

 • Ενεργητικότητα
 • Επιρροή
 • Διεκδικητικότητα

Φιλικότητα (Φιλικότητα/συμπάθεια vs.  Αποστασιοποίηση/ψυχρότητα)

 • Ενδιαφέρον για τους άλλους
 • Φιλικότητα
 • Συνεργασία

Ευσυνειδησία (Συμμόρφωση/οργάνωση vs. Ευελιξία/απροσεξία)

 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Επιμονή
 • Οργάνωση

Συναισθηματική σταθερότητα (Συναισθηματισμός/παρορμητισμός vs. Έλεγχος συναισθημάτων/Έλεγχος παρορμήσεων )

 • Παρορμητισμός
 • Αντοχή
 • Συναισθηματικός έλεγχος

Πνευματική ευρύτητα (Καινοτομία vs. Συντηρητισμός)

 • Δεκτικότητα στο διαφορετικό
 • Προθυμία για μάθηση
 • Αποδοχή της αλλαγής

Για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζομένου το τεστ περιέχει μια ξεχωριστή Κλίμακα Ειλικρίνειας, η οποία παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την ακρίβεια της αυτοπαρουσίασης του εξεταζομένου και ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ.

Τρόπος απάντησης

 • Προσποίηση του καλού
 • Κοινωνική αποδοχή

CV1V2 Τεστ Αξιών & Κινήτρων

Χρόνος συμπλήρωσης: 20 λεπτά

Το CV1V2 είναι ένα επιστημονικό εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο εξετάζει το σύστημα των θεμελιωδών αξιών του ατόμου. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μετρά τις βασικές προτεραιότητες στη σχέση του ατόμου με τους άλλους, αλλά και τις προτεραιότητες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο προσεγγίζει τις προκλήσεις της εργασίας και της καθημερινής ζωής.

Οι βασικές προτεραιότητες που έχει ο καθένας επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και καθορίζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι χειρίζονται καθημερινές και εργασιακές καταστάσεις. Αποτελούν τα εσωτερικά κίνητρα για τη στάση και τις αποφάσεις.

Το CV1V2 ιεραρχεί τα ακόλουθα:

 • Ανάγκη για υποστήριξη
 • Κοινωνική συμμόρφωση
 • Ανάγκη για αναγνώριση
 • Ανάγκη για ανεξαρτησία
 • Αλτρουισμός
 • Άσκηση ηγεσίας
 • Απόκτηση υλικών αγαθών
 • Υψηλοί στόχοι
 • Ποικιλία δραστηριοτήτων
 • Αποφασιστικότητα
 • Ανάγκη για Τάξη και Οργάνωση
 • Ανάγκη για οδηγίες, ξεκάθαρους στόχους

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται με την μέθοδο της αναγκαστικής επιλογής διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την βέλτιστη δυνατή αποτύπωση των κινήτρων και των αξιών ενός εξεταζομένου.

Για κάθε τριάδα πιθανών απαντήσεων, ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει αναγκαστικά δύο: εκείνη που τον εκφράζει περισσότερο και εκείνη που τον εκφράζει λιγότερο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγάλη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

ART Τεστ Αφαιρετικής Λογικής

Χρόνος συμπλήρωσης: 10 λεπτά

Το ART είναι μια μη-λεκτική δοκιμασία που αξιολογεί την Λογική, δηλαδή την ικανότητα να οργανώνει κάποιος και να συστηματοποιεί στοιχεία προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα.

Η δοκιμασία επιτυγχάνει την αποτύπωση της ικανότητας των εξεταζόμενων να γενικεύουν τις μεταβολές που διαπιστώνουν σε λειτουργικές αρχές, τις οποίες και ζητείται να είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται με στόχο την αύξηση της δυσκολίας στο συλλογισμό που πρέπει να κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να βρει τις σωστές απαντήσεις.

NAT Τεστ Αριθμητικής Αντίληψης

Χρόνος συμπλήρωσης: 12 λεπτά

Το NAT αξιολογεί την ικανότητα νοερής επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων, ώστε να καταλήγει γρήγορα σε ένα αποτέλεσμα σωστό τουλάχιστον προσεγγιστικά.

Η δοκιμασία επιτυγχάνεται με την αναγνώριση της δυνατότητας που έχει ο εξεταζόμενος να εκτελέσει νοερά, με ταχύτητα, αλλά και σωστά, αριθμητικές πράξεις που δίδονται ή υπονοούνται από τα δεδομένα του κάθε προβλήματος.

e-mellon Personality Traits Questionnaire (PTQ) Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας

Χρόνος συμπλήρωσης: 30 λεπτά

Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire στηρίζεται στη διάσημη τυπολογία του Carl Jung. Πρόκειται για την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τυπολογία για σκοπούς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας παγκοσμίως, λόγω του εύληπτου τρόπου με τον οποίο περιγράφονται οι ατομικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα του τεστ βοηθούν τους εξεταζόμενους να αποκτήσουν μία αντικειμενική εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και να τα συνδέσουν άμεσα με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία και επαγγελματικές κατηγορίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν ανάμεσα στα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Το τεστ PTQ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Στόχος του e-mellon είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτογνωσία, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Με το e-mellon μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι έχουν μεγαλύτερη ευκολία, τι τους ταιριάζει καλύτερα και τι τους αρέσει περισσότερο.

Το e-mellon είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που αναπτύσσεται σε τρία βήματα:

 • Στο πρώτο στάδιο, το e-mellon εξετάζει τις ικανότητες του νέου, έτσι ώστε να αναγνωρίσει τα ανταγωνιστικά του/της πλεονεκτήματα. Αυτό βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και να επιλέξουν κατεύθυνση ή σπουδές αναλόγως.
 • Στη δεύτερη φάση του e-mellon εξετάζονται τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας, με σκοπό να αναγνωριστεί το είδος του επαγγελματικού περιβάλλοντος που είναι το πιο κατάλληλο για τον συγκεκριμένο νέο.
 • Στην τρίτη φάση, οι νέοι συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων, το οποίο καταγράφει τις προτιμήσεις τους σε σχέση με διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Με αυτό τον τρόπο, αποτυπώνονται συστηματικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορέσει ο κάθε εξεταζόμενος να κάνει τις πιο κατάλληλες επιλογές για το μέλλον του, ώστε να έχει επιτυχία στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία.

e-mellon Vocational Interests Survey (VIS1) Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Χρόνος συμπλήρωσης: 20 λεπτά

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων βοηθά τους νέους να απατήσουν στην ερώτηση τι τους αρέσει να κάνουν περισσότερο και τι λιγότερο. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς το τεστ μεταφράζει τα ενδιαφέροντά τους σε επαγγελματικούς τομείς και τους βοηθά να παίρνουν ενημερωμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις.

Το τεστ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Στόχος του e-mellon είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτογνωσία, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Με το e-mellon μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι έχουν μεγαλύτερη ευκολία, τι τους ταιριάζει καλύτερα και τι τους αρέσει περισσότερο.

Το e-mellon είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που αναπτύσσεται σε τρία βήματα:

 • Στο πρώτο στάδιο, το e-mellon εξετάζει τις ικανότητες του νέου, έτσι ώστε να αναγνωρίσει τα ανταγωνιστικά του/της πλεονεκτήματα. Αυτό βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και να επιλέξουν κατεύθυνση ή σπουδές αναλόγως.
 • Στη δεύτερη φάση του e-mellon εξετάζονται τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας, με σκοπό να αναγνωριστεί το είδος του επαγγελματικού περιβάλλοντος που είναι το πιο κατάλληλο για τον συγκεκριμένο νέο.
 • Στην τρίτη φάση, οι νέοι συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων, το οποίο καταγράφει τις προτιμήσεις τους σε σχέση με διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Με αυτό τον τρόπο, αποτυπώνονται συστηματικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορέσει ο κάθε εξεταζόμενος να κάνει τις πιο κατάλληλες επιλογές για το μέλλον του, ώστε να έχει επιτυχία στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία.

e-mellon Vocational Interests Survey (VIS2) Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων βοηθά τους νέους να απατήσουν στην ερώτηση τι τους αρέσει να κάνουν περισσότερο και τι λιγότερο. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς το τεστ μεταφράζει τα ενδιαφέροντά τους σε επαγγελματικούς τομείς και τους βοηθά να παίρνουν ενημερωμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις.

Το τεστ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Στόχος του e-mellon είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτογνωσία, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Με το e-mellon μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι έχουν μεγαλύτερη ευκολία, τι τους ταιριάζει καλύτερα και τι τους αρέσει περισσότερο.

Το e-mellon είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που αναπτύσσεται σε τρία βήματα:

 • Στο πρώτο στάδιο, το e-mellon εξετάζει τις ικανότητες του νέου, έτσι ώστε να αναγνωρίσει τα ανταγωνιστικά του/της πλεονεκτήματα. Αυτό βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και να επιλέξουν κατεύθυνση ή σπουδές αναλόγως.
 • Στη δεύτερη φάση του e-mellon εξετάζονται τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας, με σκοπό να αναγνωριστεί το είδος του επαγγελματικού περιβάλλοντος που είναι το πιο κατάλληλο για τον συγκεκριμένο νέο.
 • Στην τρίτη φάση, οι νέοι συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων, το οποίο καταγράφει τις προτιμήσεις τους σε σχέση με διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Με αυτό τον τρόπο, αποτυπώνονται συστηματικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορέσει ο κάθε εξεταζόμενος να κάνει τις πιο κατάλληλες επιλογές για το μέλλον του, ώστε να έχει επιτυχία στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία.

e-mellon Classic Abilities Battery (CAB) Συστοιχία Τεστ Ικανοτήτων

Χρόνος συμπλήρωσης: 1 ώρα και 30 λεπτά

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει 10 σύντομα τεστ Ικανοτήτων και βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τα έμφυτα ταλέντα τους. Καθεμία από αυτές τις Ικανότητες είναι αναγκαίες για την απόδοση σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η συστοιχία CAB μετράει:

 • Αφαιρετική Ικανότητα - Λογική Σκέψη
 • Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων
 • Χρήση Αριθμών
 • Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών
 • Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο
 • Ικανότητα Αντίληψης χώρου
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης
 • Ικανότητα έκφρασης
 • Ορθογραφικό Έλεγχο
 • Κατανόηση Μηχανικών Αρχών

Καθένα από αυτά τα τεστ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Στόχος του e-mellon είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτογνωσία, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Με το e-mellon μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι έχουν μεγαλύτερη ευκολία, τι τους ταιριάζει καλύτερα και τι τους αρέσει περισσότερο.

Το e-mellon είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που αναπτύσσεται σε τρία βήματα:

 • Στο πρώτο στάδιο, το e-mellon εξετάζει τις ικανότητες του νέου, έτσι ώστε να αναγνωρίσει τα ανταγωνιστικά του/της πλεονεκτήματα. Αυτό βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και να επιλέξουν κατεύθυνση ή σπουδές αναλόγως.
 • Στη δεύτερη φάση του e-mellon εξετάζονται τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας, με σκοπό να αναγνωριστεί το είδος του επαγγελματικού περιβάλλοντος που είναι το πιο κατάλληλο για τον συγκεκριμένο νέο.
 • Στην τρίτη φάση, οι νέοι συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων, το οποίο καταγράφει τις προτιμήσεις τους σε σχέση με διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Με αυτό τον τρόπο, αποτυπώνονται συστηματικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορέσει ο κάθε εξεταζόμενος να κάνει τις πιο κατάλληλες επιλογές για το μέλλον του, ώστε να έχει επιτυχία στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία.

Thales-C Δείκτης Λογικού Δυναμικού Μάθησης

Χρόνος συμπλήρωσης: 10 λεπτά

Το Thales-C σχετίζεται με το δυναμικό εκμάθησης, δηλαδή την ικανότητα των ανθρώπων να αποκτούν, γρήγορα, νέες γνώσεις και αποτελείται από μια σειρά αλληλουχιών.

Κάθε αλληλουχία του τεστ απαιτεί την αντίληψη και κατανόηση μιας λειτουργικής αρχής που υπάρχει σε μια ακολουθία διαδοχικών εικόνων. Σε κάθε πρόβλημα, ο εξεταζόμενος πρέπει να ανακαλύψει τις αρχές που διέπουν τις αλλαγές των εικόνων και να αποδείξει την ορθή κατανόηση που πέτυχε επιλέγοντας την εικόνα που ακολουθεί λογικά.

Τα λήμματα της εξέτασης αντλούνται τυχαία από δεξαμενές λημμάτων, διαφορετικές για κάθε επίπεδο δυσκολίας του τεστ.

Thales-M Δείκτης Αριθμητικής Ευχέρειας

Χρόνος συμπλήρωσης: 12 λεπτά

Το Thales-Μ αφορά στην κλίση στα μαθηματικά και την μαθηματική δεξιότητα η οποία αναφέρεται στην ευκολία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.

Με τον όρο «κλίση» εννοούμε την συνολική προδιάθεση, που προκύπτει μέσα από ένα πλέγμα χαρακτηριστικών, τα οποία συμβάλλουν στη δυνατότητα του ατόμου να κατακτήσει μέσω εκπαίδευσης κάποια συγκεκριμένη γνώση και να αναπτύξει την ικανότητα χρήσης της.

Τα λήμματα της εξέτασης αντλούνται τυχαία από δεξαμενές λημμάτων, διαφορετικές για κάθε επίπεδο δυσκολίας του τεστ.

POLAR-t Γρήγορος Δείκτης Προσωπικότητας

Χρόνος συμπλήρωσης: 15 λεπτά

To τεστ Polar-t Γρήγορος Δείκτης Προσωπικότητας έχει στόχο να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού σας, ώστε να πάρετε τις πιο ωφέλιμες αποφάσεις για σας σχετικά με την επαγγελματική σας ζωή.

Επίσης, χρησιμεύει στο να διευρύνετε τους εργασιακούς σας ορίζοντες και κατά συνέπεια τις επιλογές σας.

Παράλληλα σας εφοδιάζει με ένα επαγγελματικό προφίλ αξιολόγησης, που αν θέλετε, θα μπορέσετε να το εντάξετε στον εργασιακό σας φάκελο και να το παρουσιάζετε μαζί με το βιογραφικό σας στους εργοδότες με τους οποίους συζητάτε για μια εργασία.

Advanced Aptitude Τεστ (AAT)

Αριθμητική Ικανότητα (N)

Χρόνος συμπλήρωσης: 9 λεπτά

Το τεστ Αριθμητικής Ικανότητας (N) σχετίζεται με τη δυνατότητα επίλυσης μικρών αριθμητικών προβλημάτων.

Γλωσσική Ικανότητα (V)

Χρόνος συμπλήρωσης: 7 λεπτά

Το τεστ Γλωσσικής Ικανότητας (V) ελέγχει μέσω συνωνύμων το γλωσσικό πλούτο του εξεταζόμενου.

Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης (P1)

Χρόνος συμπλήρωσης: 4 ½ λεπτά

Το τεστ Ταχύτητας και Ακρίβειας Αντίληψης (P1) ελέγχει την παρατηρητικότητα και την αντίληψη του εξεταζόμενου.

Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης (P2)

Χρόνος συμπλήρωσης: 6 λεπτά

Το τεστ Ταχύτητας και Ακρίβειας Αντίληψης (P2) ελέγχει την παρατηρητικότητα και την αντίληψη του εξεταζόμενου.

Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών (UAR1)

Χρόνος συμπλήρωσης: 10 λεπτά

Το τεστ Κατανόησης και Τήρησης Οδηγιών (UAR1) σχετίζεται με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων βάσει κανόνων.

Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών (UAR2)

Χρόνος συμπλήρωσης: 5 λεπτά

Το τεστ Κατανόησης και Τήρησης Οδηγιών (UAR2) σχετίζεται με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων βάσει κανόνων.

Αντίληψη Χώρου (S)

Χρόνος συμπλήρωσης: 4 ½ λεπτά

Το τεστ Αντίληψης Χώρου (S) μετράει με τη βοήθεια περιστραμμένων σχημάτων την ικανότητα αντίληψης χώρου.

Ικανότητα Αντίληψης Μηχανικών Αρχών (MK)

Χρόνος συμπλήρωσης: 6 ½ λεπτά

Το τεστ Ικανότητας Αντίληψης Μηχανικών Αρχών (MK) αφορά ικανότητες σε μηχανικά δεδομένα και αρχές.

Παρατηρητικότητα (CF)

Χρόνος συμπλήρωσης: 5 λεπτά

Το τεστ Παρατηρητικότητας (CF) ελέγει την παρατηρητικότητα μέσω της ευχέρειας αναγνώρισης αντικειμένων.

Προσεγγιστικός Υπολογισμός (NA)

Χρόνος συμπλήρωσης: 12 λεπτά

Το τεστ Προσεγγιστικού Υπολογισμού (NA) ελέγχει την ικανότητα του εξεταζόμενου στον να δίνει σωστές προσεγγιστικές απαντήσεις σε πολύπλοκους υπολογισμούς.

Μηχανική Μνήμη (MA)

Χρόνος συμπλήρωσης: 6 λεπτά

Το τεστ Μηχανικής Μνήμης (MA) ελέγχει την ικανότητα απομνημόνευσης μέσω αντιστοίχισης σχημάτων και αριθμών.

Απομνημόνευση με Συνειρμικό Τρόπο (Mm)

Χρόνος συμπλήρωσης: 5 ½ λεπτά

Το τεστ Απομνημόνευσης με Συνειρμικό Τρόπο (Mm) ελέγχει την ικανότητα απομνημόνευσης του εξεταζόμενου μέσω αντιστοίχισης αντικειμένων και περιγραφών.

Λήψη Απόφασης (DP)

Χρόνος συμπλήρωσης: 15 λεπτά

Το τεστ Λήψης Απόφασης (DP) Αξιολογεί τον τρόπο λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα δεδομένα.